Apophyllite Specimen

$98.00

Don't forget these...

Origin: Maharashtra, India

Weight: .1 Kilograms

1.25" x 3.25" x 2.25"